Algemene leveringsvoorwaarden Jezelf voor Elkaar

ALGEMENE LEVERINGSVOORWAARDEN
Hieronder treft u de algemene leveringsvoorwaarden van Jezelf voor Elkaar. Deze voorwaarden zijn van toepassing op alle aanbiedingen, diensten, producten en overeenkomsten gedaan op jezelfvoorelkaar.nl.

Door acceptatie van een aanbieding, product en/of dienst, dan wel door ondertekening van de overeenkomst verklaart u tevens akkoord te gaan met deze algemene voorwaarden. De link naar de algemene voorwaarden wordt meegezonden en vindt u hier

1. DEFINITIES
a. Een online coachprogramma: een cursus die online is te volgen via het internet op een computer, laptop of tablet.
b. Opdrachtgever: de natuurlijke of rechtspersoon met wie Jezelf voor Elkaar een overeenkomst sluit tot het leveren van diensten.
c. Opdrachtnemer: Jezelf voor Elkaar, de eenmanszaak van geaccrediteerd Life en loopbaancoach Yvonne Soons, geregistreerd bij de Kamer van Koophandel Den Haag onder nummer 65190114.
d.Jezelfvoorelkaar.nl: de website van Jezelf voor Elkaar.

2. TOEPASSELIJKHEID
a. Deze algemene leveringsvoorwaarden worden altijd meegezonden bij ieder aankoop op jezelfvoorelkaar.nl.
b. Afwijken van de algemene leveringsvoorwaarden is alleen dan mogelijk, wanneer dit expliciet in een overeenkomst tussen de opdrachtgever en Jezelf voor Elkaar opgenomen wordt.

3. PRIJS/BETALING
De prijzen op de website zijn inclusief BTW.
U kunt veilig online betalen en na betaling worden de gekochte producten of diensten geleverd.
Indien één of meerdere van de door u bestelde artikelen niet op voorraad zijn of om andere reden niet direct geleverd kunnen worden, dan melden wij u dat in een aparte bevestiging.

4. RECLAMES EN AANSPRAKELIJKHEID
Indien u, als particulier, een product of dienst om welke reden dan ook (toch) niet wenst af te nemen, of te ruilen, dan heeft u het recht om binnen 14 dagen, zonder opgave van reden, de koop te ontbinden door het product, indien reeds geleverd, aan Jezelf voor Elkaar te retourneren, onder vermelding van koopontbinding met uw naam, rekeningnummer. De kosten voor eventuele retourzending zijn voor uw rekening. Retourzendingen worden alleen geaccepteerd indien het product onbeschadigd en ongebruikt is. Dan vindt vergoeding (minus de door Jezelf voor Elkaar gemaakte verzendkosten van het teruggestuurde) plaats.

5. LEVERING EN LEVERTIJD
a. Jezelf voor Elkaar gaat na ontvangst van de benodigde betaling zo spoedig mogelijk over tot versturen van een boek en/of tot het verstrekken van inloggegevens, ofwel op de reeds gecommuniceerde datum waarop het online-coachprogramma van start gaat.
b. Mocht Jezelf voor Elkaar onverhoopt niet in staat zijn binnen de overeengekomen levertijd aan haar verplichtingen te voldoen, kan ze alleen schriftelijk in gebreke worden gesteld, waarbij Jezelf voor Elkaar een termijn van minimaal 14 dagen gegund wordt om haar verplichtingen na te komen.
c. Verplaatsing van geplande 1-op-1 coachsessies in een online-coachprogramma is slechts mogelijk in uitzonderlijke situaties, uitsluitend ter beoordeling van Jezelf voor Elkaar. Melding dient minimaal 24 uur vooraf te worden ingediend via e-mail.
d. Gemiste gesprekken kunnen niet worden ingehaald en leiden niet tot een wijziging (of vermindering) van de (betalings)verplichtingen van afnemer.
e. Om tot optimale resultaat te komen van het online-coachprogramma is het van belang, niet alleen tijd te investeren in het doornemen van het online lesmateriaal en het uitvoeren van de opdrachten, maar ook door er actief mee aan de slag te gaan in het dagelijks leven.

6. OVERMACHT
a. Jezelf voor Elkaar aanvaardt geen enkele aansprakelijkheid wanneer ze als gevolg van overmacht niet aan zijn verplichtingen kan voldoen.
b. Jezelf voor Elkaar aanvaardt geen enkele aansprakelijkheid wanneer zich een situatie voordoet waarin het buiten de schuld van Jezelf voor Elkaar niet mogelijk is te voldoen aan de levertijd.
c. In het geval dat de overmacht slechts tijdelijk van aard is, zal Jezelf voor Elkaar alsnog aan alle verplichtingen trachten te voldoen vanaf het moment dat dit redelijkerwijs weer mogelijk is.

7. COPYRIGHT
a. Al het door Yvonne Soons handelend onder Jezelf voor Elkaar vervaardigde materiaal mag zonder de uitdrukkelijke toestemming van opdrachtnemer niet worden bewerkt of verwerkt in andere websites/promotiemateriaal zonder toestemming van opdrachtnemer.
b. Het eigendom van door Jezelf voor Elkaar verstrekte werkbladen, concepten of (proef)-ontwerpen blijft volledig bij Jezelf voor Elkaar tenzij uitdrukkelijk schriftelijk anders overeengekomen wordt. In het laatste geval kan Jezelf voor Elkaar hiervoor een vergoeding bedingen.

8. AANSPRAKELIJKHEID
a. Jezelf voor Elkaar is niet aansprakelijk voor eventuele falen van de online trainingsomgeving omdat het functioneren kan worden beïnvloed door allerlei problemen die worden veroorzaakt door storingen.
Voor zover Jezelf voor Elkaar bij haar activiteiten afhankelijk is van de medewerking, diensten en leveranties van derden, kan opdrachtnemer op geen enkele manier aansprakelijk gesteld worden voor welke schade dan ook voortkomend hieruit.
b. In geval van toerekenbare tekortkoming in de nakoming van de overeenkomst is Jezelf voor Elkaar slechts aansprakelijk voor vervangende schadevergoeding tot het factuurbedrag. Iedere aansprakelijkheid van Jezelf voor Elkaar voor enige andere vorm van schade is uitgesloten, daaronder inbegrepen vergoeding van indirecte schade, gevolgschade of schade wegens gederfde omzet of winst.
c. De opdrachtgever dient er rekening mee te houden dat informatie die via internet verzonden wordt, door derden afgeluisterd kan worden. Jezelf voor Elkaar kan niet aansprakelijk gesteld worden voor schade in welke vorm dan ook veroorzaakt door het verzenden van vertrouwelijke of geheime informatie.

10. BESCHERMING VAN UW GEGEVENS
a. Jezelf voor Elkaar gebruikt de door u verstrekte persoonlijke gegevens om uw bestelling zo snel en goed mogelijk uit te voeren. Met de door u verstrekte gegevens zullen wij zorgvuldig omgaan.
b. Jezelf voor Elkaar zal geen persoonlijke gegevens van de opdrachtgever aan derden verstrekken zonder uw toestemming of zonder dat daar een wettelijke verplichting voor bestaat.

MEER INFORMATIE
Wilt u meer informatie over onze diensten of heeft u vragen met betrekking tot uw bestelling, neem dan contact ons op via
Yvonne@jezelfvoorelkaar.nl

Jezelf voor Elkaar
Kranenburgweg 142
2583 CE Den Haag
Website: http://www.jezelfvoorelkaar.nl
KvK: 65190114

Deze algemene leveringsvoorwaarden zijn voor het laatst aangepast op 27 oktober 2020

Scroll naar top