Algemene voorwaarden Jezelf voor Elkaar

Definities
In deze voorwaarden worden de volgende definities gebruikt:
Opdrachtnemer: Jezelf voor Elkaar, de eenmanszaak van Yvonne Soons richt zich op coaching, training en advisering binnen het werkveld van persoonlijke en zakelijke ontwikkeling in de ruimste zin van het woord.
Opdrachtgever: Wederpartij; de persoon, onderneming of instantie die de opdracht voor de werkzaamheden verstrekt.
Overeenkomst: de overeenkomst tussen Jezelf voor Elkaar en opdrachtgever.
Coachee: de persoon/personen die coaching ontvang(t)(en).

Artikel 1. Toepassing
1.1 Deze algemene voorwaarden zijn van toepassing op alle overeenkomsten tussen opdrachtnemer en de opdrachtgever.

1.2 Afwijkingen van deze algemene voorwaarden zijn slechts bindend indien en voor zover zij schriftelijk zijn bevestigd door opdrachtnemer.

1.3 Algemene inkoopvoorwaarden van de opdrachtgever zijn niet van toepassing, tenzij door opdrachtnemer schriftelijk aanvaard.

Artikel 2 Totstandkoming van de overeenkomst
2.1 Een overeenkomst tussen opdrachtnemer en opdrachtgever komt tot stand:

  1. na ondertekening van door beide partijen van een daartoe opgemaakte overeenkomst, dan wel;
  2. nadat Jezelf voor Elkaar een schriftelijke akkoordverklaring van opdrachtgever heeft ontvangen in antwoord op een door Jezelf voor Elkaar Yvonne gedaan aanbod, dan wel;
  3. nadat Jezelf voor Elkaar een opdracht van opdrachtgever mondeling of schriftelijk heeft aanvaard.

2.2 Door bevestiging van de overeenkomst geeft Opdrachtgever/Coachee toestemming zijn/haar NAW-gegevens plus telefoonnummer en emailadres te gebruiken voor de vastlegging in het klantenbestand van Jezelf voor Elkaar.

Artikel 3 Uitvoering van de overeenkomst
3.1 Opdrachtnemer heeft jegens de uitvoering van de overeenkomst een inspanningsverplichting.

3.2 Indien en voor zover een goede uitvoering van de overeenkomst dit vereist, heeft Jezelf voor Elkaar het recht bepaalde werkzaamheden te laten verrichten door derden zonder voorafgaande toestemming van opdrachtgever.

3.3 Opdrachtgever draagt zorg voor het tijdig aanleveren van alle documenten en gegevens waarvan opdrachtnemer aangeeft dat deze noodzakelijk zijn of waarvan de opdrachtgever redelijkerwijs behoort te begrijpen dat deze noodzakelijk zijn voor het uitvoeren van de overeenkomst. Indien de voor de uitvoering van de overeenkomst benodigde documentatie en gegevens niet tijdig aan Jezelf voor Elkaar zijn verstrekt, heeft Jezelf voor Elkaar het recht de uitvoering van de overeenkomst op te schorten en/of de uit de vertraging voortvloeiende extra kosten volgens de gebruikelijke tarieven aan de opdrachtgever in rekening te brengen.

3.4 De locatie en het tijdstip van de uitvoering van de overeenkomst worden in overleg bepaald. Het is Jezelf voor Elkaar echter toegestaan de locatie en het tijdstip te wijzigen, mits zij dit tijdig met de opdrachtgever bespreekt. Bedoelde wijziging is tijdig doorgegeven indien dat uiterlijk 48 uur voor het uitvoeren van de overeenkomst of een gedeelte daarvan plaatsvindt.

3.5 Is voor de voltooiing van bepaalde werkzaamheden een termijn overeengekomen dan is dit nimmer een fatale termijn. Bij overschrijding van de uitvoeringstermijn dient de opdrachtgever opdrachtnemer derhalve schriftelijk in gebreke te stellen.

3.6 Jezelf voor Elkaar vertegenwoordigd door Yvonne Soons voert haar werkzaamheden uit conform de ethische gedragscode van de NOBCO. Deze gedragscode is te downloaden op de website van de NOBCO.

Artikel 4 Tarieven en offertes
4.1 Alle offertes door en vanwege opdrachtnemer gedaan zijn vrijblijvend, zowel wat prijs, inhoud en levertijd betreft en vervallen 30 dagen na dagtekening.

4.2 Offertes gelden slechts voor de opdrachten waarop zij betrekking hebben en opdrachtgever kan daaraan geen rechten ontlenen voor latere opdrachten.

4.2 Tenzij anders aangegeven zijn de prijzen in offertes in Euro’s, exclusief 21% BTW alsmede exclusief eventuele in het kader van de overeenkomst te maken additionele kosten voor zover deze nog niet bekend waren op het moment van totstandkoming van de offerte, waaronder verzend-, materiaal-, reis-, verblijf-, locatie- en administratiekosten.

Artikel 5 Betalingsvoorwaarden
5.1 Jezelf voor Elkaar brengt de door de opdrachtgever verschuldigde vergoedingen in rekening door middel van een factuur. Betaling dient te geschieden door overmaking op het genoemde bankrekening ten name van Yvonne Soons Lifecoaching te Den Haag. Er wordt een betalingstermijn gehanteerd van 14 dagen.

5.2 Jezelf voor Elkaar is gerechtigd vooruitbetaling van (een gedeelte van) het verschuldigde bedrag te verlangen.

5.3 Indien de opdrachtgever niet binnen de overeengekomen termijn betaalt, is hij zonder enige ingebrekestelling in verzuim. Vanaf de vervaldag is Jezelf voor Elkaar steeds gerechtigd de wettelijke rente in rekening te brengen. Indien Jezelf voor Elkaar de vordering ter incasso uit handen geeft zijn de incasso- en deurwaarderskosten en tevens de gerechtelijke en buitengerechtelijke kosten die met deze incasso gemoeid zijn voor rekening van de debiteur van Jezelf voor Elkaar. 

Artikel 6 Annulering/beëindiging van de overeenkomst
6.1 Opdrachtnemer heeft het recht om zonder opgave van reden een coaching traject te annuleren of deelname van een opdrachtgever te weigeren dan wel de door de opdrachtgever aangewezen coachee te weigeren, in welke gevallen de opdrachtgever recht heeft op terugbetaling van het volledige door deze aan opdrachtnemer betaalde bedrag onder aftrek van reeds gemaakte kosten.

6.2 De opdrachtgever voor een coaching traject heeft het recht deelname aan of de opdracht voor een coaching traject schriftelijk te annuleren. Annulering door de opdrachtgever van de opdracht kan tot 1 week voor aanvang van het coaching traject kosteloos geschieden. Bij annulering binnen een week voor aanvang brengt opdrachtnemer 50% van het verschuldigde bedrag in rekening.

6.3 In geval de opdrachtgever dan wel de door de opdrachtgever aangewezen coachee na aanvang van het coaching traject de deelname tussentijds beëindigt of daaraan anderszins niet deelneemt, heeft de opdrachtgever geen recht op enige terugbetaling.

6.4 Een coaching sessie kan tot 24 uur voor aanvang van het gesprek kosteloos worden afgezegd c.q. verplaatst. Bij afzegging c.q. verplaatsing binnen 24 uur is Jezelf voor Elkaar gerechtigd om het volledige tarief dat is afgesproken voor het gesprek in rekening te brengen.

6.5 Indien door overmacht van Jezelf voor Elkaar een opdracht niet op de geplande data kan worden uitgevoerd, wordt de opdrachtgever hierover direct geïnformeerd. In overleg zullen dan nieuwe data worden bepaald.
Jezelf voor Elkaar is niet gehouden tot het nakomen van enige verplichting jegens de opdrachtgever indien hij daartoe gehinderd wordt als gevolg van een omstandigheid die niet is te wijten aan schuld, en noch krachtens de wet, een rechtshandeling of in het verkeer geldende opvattingen voor zijn rekening komt. Onder overmacht wordt verstaan, naast hetgeen daaromtrent in de wet en jurisprudentie wordt begrepen, alle van buitenkomende oorzaken, voorzien of niet-voorzien, waarop opdrachtnemer geen invloed kan uitoefenen, maar waardoor opdrachtnemer niet in staat is zijn verplichtingen na te komen.

6.6 Als de opdrachtgever wezenlijk te kort schiet in de nakoming van haar verplichtingen en na hier uitdrukkelijk door Jezelf voor Elkaar op gewezen is, deze verplichting niet binnen een redelijke termijn alsnog nakomt, is de Jezelf voor Elkaar bevoegd de overeenkomst te beëindigen zonder dat Jezelf voor Elkaar enige vergoeding verschuldigd is aan opdrachtgever.

Artikel 7 Eigendom
7.1 Alle materialen t.b.v. de coaching zijn eigendom van opdrachtnemer en mogen derhalve zonder schriftelijke toestemming van opdrachtnemer niet vermenigvuldigd en/of aan derden worden aangeboden.

7.2 Op verzoek van de opdrachtgever worden de ter beschikking gestelde bescheiden geretourneerd. Indien hierom niet is verzocht worden de bescheiden na afloop van de overeenkomst door Jezelf voor Elkaar vernietigd.

Artikel 8 Geheimhouding
8.1 Alle informatie, die uit de samenwerking tussen Jezelf voor Elkaar en opdrachtgever voortkomt, wordt als strikt vertrouwelijk beschouwd en als zodanig behandeld.

8.2 Opdrachtnemer houdt zich aan haar geheimhoudingsplicht over alles wat is besproken tijdens of in het kader van coaching sessies.

8.3 In het geval van dreigend gevaar voor zowel opdrachtgever als de samenleving behoudt Jezelf voor Elkaar zich het recht voor de geheimhouding te doorbreken en zal zij de daartoe bevoegde en bestemde instanties inlichten.

8.4 Indien op grond van een wettelijke bepaling of een rechterlijke uitspraak Jezelf voor Elkaar gehouden is vertrouwelijke informatie aan door de wet of de bevoegde rechter aangewezen derden mede te verstrekken, en opdrachtnemer zich ter zake niet kan beroepen op een wettelijk dan wel door de bevoegde rechter erkend of toegestaan recht van verschoning dan is Jezelf voor Elkaar niet gehouden tot schadevergoeding of schadeloosstelling.

 Artikel 9 Aansprakelijkheid
9.1 Jezelf voor Elkaar is nimmer aansprakelijk voor directe of indirecte of gevolgschade van welke aard dan ook die opdrachtgever lijdt ten gevolge van handelingen of beslissingen genomen naar aanleiding van of tijdens door haar verrichte diensten. Opdrachtgever blijft ten alle tijden zelf verantwoordelijk voor gemaakte keuzes.

Artikel 10 Klachtenprocedure
10.1 Indien opdrachtgever klachten heeft over de verrichte diensten dient hij dit binnen 14 dagen na het ontstaan van de klacht schriftelijk kenbaar te maken bij Jezelf voor Elkaar.

10.2 Na kennisname en bespreking van de klacht met opdrachtgever zal Jezelf voor Elkaar zo goed mogelijk uitvoering geven aan de gekozen oplossingsrichting.

Jezelf voor Elkaar
Kranenburgweg 142
2583 ER Den Haag

Yvonne@jezelfvoorelkaar.nl

KvK: 65190114

Oktober 2020 

Scroll naar top