Algemene voorwaarden - Jezelf Voor Elkaar 

1 – Introductie

1.1. Dit zijn de algemene voorwaarden van Jezelf Voor Elkaar, een handelsnaam  van de eenmanszaak Yvonne Soons, ingeschreven in het handelsregister van de  Kamer van Koophandel onder dossiernummer 65190114. Het vestigingsadres van  Jezelf Voor Elkaar is de Nieuwe Parklaan 17, 2597 LA in ‘s-Gravenhage / btw: NL001978778B77. 

 

Lees ze even goed door! Mocht je alsnog vragen of opmerkingen hebben over  deze algemene voorwaarden, dan kan je op de volgende manieren contact met  Jezelf Voor Elkaar opnemen: 

 

E-mail: yvonne@jezelfvoorelkaar.nl Telefonisch: + 31 (6) 53 41 41 66 Schriftelijk: Nieuwe Parklaan 17, 2597 LA in ‘s-Gravenhage. 

2 – Leeswijzer

2.1. In deze algemene voorwaarden worden een aantal begrippen gebruikt.  Hieronder wordt uitgelegd wat deze begrippen precies betekenen: 

Jij, je, jou(w): de consument die met Jezelf Voor Elkaar een  overeenkomst aangaat of wenst aan te gaan;

Schriftelijk: hieronder wordt in deze algemene voorwaarden ook het  gebruik van elektronische communicatiemiddelen begrepen, zolang  de authenticiteit van de elektronische communicatie en de identiteit  van de afzender voldoende vaststaat; 

c. Wij, we ons: jij en Jezelf Voor Elkaar (i.e. partijen).

3 – Toepasselijkheid

3.1. Deze algemene voorwaarden zijn van toepassing op iedere aanbieding en  overeenkomst van of met Jezelf Voor Elkaar en op alle overige werkzaamheden  die Jezelf Voor Elkaar voor jou verricht. De algemene voorwaarden van Jezelf Voor  Elkaar zijn ook van toepassing op aanvullende opdrachten en / of  vervolgopdrachten.  
3.2. Jouw algemene voorwaarden zijn niet van toepassing op de overeenkomst en  worden door Jezelf Voor Elkaar uitdrukkelijk van de hand gewezen. 3.3. Het kan voorkomen dat we afwijkende en / of aanvullende afspraken willen  maken. Deze afspraken dienen altijd schriftelijk te worden vastgelegd, zodat we  allebei weten waar we aan toe zijn.   

4 – Aanbod 

4.1. Indien een (online) aanbod een beperkte geldigheidsduur heeft of indien er  bepaalde (extra) voorwaarden gelden, wordt dit uitdrukkelijk in het (online)  aanbod vermeld.  
4.2. Alle door Jezelf Voor Elkaar genoemde prijzen zijn inclusief BTW. 
4.3. Jezelf Voor Elkaar kan niet aan haar aanbieding worden gehouden indien jij  had behoren te begrijpen dat de aanbieding, danwel een onderdeel daarvan, een  kennelijke vergissing of verschrijving bevatte. 
4.4. Individuele aanbiedingen zijn gebaseerd op de door jou verstrekte informatie.  Je draagt er zorg voor dat alle gegevens die noodzakelijk zijn voor het uitvoeren  van de overeenkomst aan Jezelf Voor Elkaar worden verstrekt. Jij staat bovendien  in voor de juistheid en volledigheid van de verstrekte gegevens.  4.5. Helaas kan Jezelf Voor Elkaar niet instaan voor de beschikbaarheid van  digitale producten en diensten die op haar website worden aangeboden. Jezelf  Voor Elkaar heeft het recht om digitale producten / diensten op elk gewenst  moment terug te trekken. 4.6. Besluit je, na het zien van het aanbod van Jezelf Voor Elkaar, dat je slechts een  deel van het aanbod interessant vindt? Laat het Jezelf Voor Elkaar dan zo spoedig  mogelijk weten. Bedenk wel dat Jezelf Voor Elkaar nooit verplicht is om een  gedeeltelijke aanvaarding van het aanbod te accepteren. 
4.7. Alleen de omschrijving van de diensten / digitale producten zoals vermeld in  de offerte of op de website van Jezelf Voor Elkaar is bindend. Dit betekent onder  meer dat jij, nadat je het aanbod hebt aanvaard, de opdracht niet zonder  toestemming van Jezelf Voor Elkaar mag wijzigen. Indien je de opdracht wenst te  wijzigen kunnen we de mogelijkheden bekijken, maar houdt er rekening mee dat  dit gevolgen kan hebben voor de prijs / deadline(s). 

5 – Sluiten van de overeenkomst 

5.1. Het online coachingsprogramma (artikel 8), maar ook het boek en enkele  hulpgidsen, kunnen online besteld worden via de online shop van Jezelf Voor  Elkaar (https://jezelfvoorelkaar.nl/winkel/). Om de bestelling te voltooien, moet je  de respectievelijke voorwaarden aanvaarden en de aankoop bevestigen. 
5.2. In andere opzichten, d.w.z. buiten de online bestelmogelijkheid via de online  shop, komt de overeenkomst tussen jou en Jezelf Voor Elkaar tot stand door (i)  ondertekening van een door Jezelf Voor Elkaar verstrekte offerte of (ii) als Jezelf  Voor Elkaar uit jouw gedrag mag afleiden dat jij instemt met haar aanbod.  

6 – Vooruitbetaling

6.1. Jezelf Voor Elkaar kan om een (gedeeltelijke) vooruitbetaling vragen. Als Jezelf  Voor Elkaar om een vooruitbetaling heeft gevraagd, begint Jezelf Voor Elkaar pas  met haar werkzaamheden op het moment dat Jezelf Voor Elkaar de  vooruitbetaling heeft ontvangen. Bij de verkoop van het boek “Nieuwe start na je  scheiding”, zal Jezelf Voor Elkaar nooit om een vooruitbetaling van meer dan 50%  vragen.

7 – Samenwerken met derden

7.1. Jezelf Voor Elkaar mag ervoor kiezen om bij de uitvoering van de  overeenkomst derden in te schakelen. De artikelen 7:404 en 7:407, lid 2 van het  Burgerlijk Wetboek zijn uitdrukkelijk niet van toepassing op de overeenkomst.   

8 – Online coachprogramma

8.1. Het online coachprogramma “Sterk uit je scheiding”, leert je hoe je jezelf kan  herpakken en je leven weer kan opbouwen na je scheiding. Het programma  bestaat onder andere uit verschillende thema’s, met diverse videolessen, online  vragenuren en een online community. Betaling geschiedt direct via de online  shop. Je ontvangt dan een factuur en orderbevestiging via e-mail, met daarin  een gebruikersnaam, een wachtwoord en een link die je toegang geeft tot het  online coachprogramma. 
8.2. Je krijgt 12 maanden toegang tot het online coachprogramma. 
8.3. Het online coachprogramma is persoonlijk. Dit betekent dat jij de inhoud van  het programma niet met anderen mag delen door – bijvoorbeeld – jouw  inlogcodes / link aan hen te verstrekken. Indien Jezelf Voor Elkaar vermoedt dat jij  de inhoud van het programma deelt of hebt gedeeld met derden, kan Jezelf Voor  Elkaar besluiten om jou de (verdere) toegang te blokkeren.  
8.4. Jezelf Voor Elkaar mag de inhoud van het programma te allen tijde wijzigen  en / of aanvullen. Een wijziging of aanvulling geeft jou geen recht op restitutie of  schadevergoeding, tenzij het een heel ingrijpende wijziging betreft. Jezelf Voor  Elkaar kan er ook voor kiezen om het online programma tijdelijk buiten gebruik te  stellen indien dit redelijkerwijs noodzakelijk is, bijvoorbeeld voor het plegen van  onderhoud.

9 – Individuele coaching 

9.1. Jezelf Voor Elkaar biedt ook individuele coaching aan. Via de website kan er  een oriënterend gesprek worden geboekt. De eerste 30 minuten van dit gesprek  zijn kosteloos.
9.2. Als je te laat bent voor jouw (online) afspraak, betekent dit dat de sessie zal  worden ingekort.  
9.3. Als je een geldige reden hebt om een sessie te verzetten, laat dit dan zo snel  mogelijk aan Jezelf Voor Elkaar weten, maar altijd ten minste 24 uur van te voren,  door een e-mail te sturen naar yvonne@jezelfvoorelkaar.nl. Als je een sessie mist  zonder tenminste 24 uur van te voren iets te hebben laten weten, wordt de sessie  bij je in rekening gebracht.  
9.4. Als uitgangspunt geldt dat individuele coaching maatwerk is en het niet  vooraf te voorzien is hoeveel sessies er nodig zullen zijn.  
9.5. Jezelf Voor Elkaar mag de locatie, datum of het tijdstip van een sessie  veranderen, indien Jezelf Voor Elkaar daarvoor een gegronde reden heeft. Indien  het niet lukt om een sessie te verzetten, zal Jezelf Voor Elkaar het al door jou  betaalde bedrag restitueren binnen 14 dagen.  
9.6. Jezelf Voor Elkaar biedt een strippenkaart aan van 3, 5 en 10 uren. Een  strippenkaart dient vooraf te worden betaald en is na aanschaf 2 jaar geldig. Een  strippenkaart is aldus beperkt geldig, en kan bovendien niet worden  overgedragen. Restitutie is niet mogelijk.  
9.7. Een coachingstraject kan door jou worden geannuleerd. Jezelf Voor Elkaar  heeft dan recht op een naar redelijkheid vast te stellen deel van het loon. Bij de  bepaling hiervan wordt onder meer rekening gehouden met de reeds door Jezelf  Voor Elkaar verrichte werkzaamheden, het voordeel dat jij daarvan hebt, en de  grond waarop de overeenkomst is geëindigd. Jezelf Voor Elkaar heeft het recht  om een coachingstraject tussentijds te beëindigen, indien Jezelf Voor Elkaar  daarvoor een gegronde reden heeft. 

10 – Digitale hulpgidsen

10.1. Via de online shop verkoopt Jezelf Voor Elkaar diverse digitale hulpgidsen.
10.2. Een digitale hulpgids wordt aan jou geleverd binnen enkele uren nadat jij de  bestelling hebt geplaatst, door het versturen van een orderbevestiging (per e mail), inclusief een PDF-bestand. Het moment van verzending van de  orderbevestiging, is dus ook het moment van levering. Na dit moment van
levering heb jij nog 3 maanden de tijd om de hulpgids te downloaden. Zijn deze  maanden verstreken zonder dat jij de hulpgids hebt gedownload? Dan kan Jezelf  Voor Elkaar niet meer garanderen dat de downloadlink nog werkt en / of de  hulpgids nog beschikbaar is. Jezelf Voor Elkaar is niet aansprakelijk voor eventuele  schade die hierdoor is ontstaan.  
10.3. Jouw hulpgids ontvang je in de bijlage van een e-mail, als PDF-bestand. 
10.4. Heb je een hulpgids aangeschaft? Dan is dit digitale product alleen bedoeld  voor jouw persoonlijke (niet-commerciële) gebruik. Het is jou dan ook uitdrukkelijk  niet toegestaan om de hulpgids met anderen te delen.  
10.5. Op het moment dat jij een digitale hulpgids via de online shop bestelt, doe je  uitdrukkelijk afstand van jouw recht om de overeenkomst te herroepen (zie meer  hierover in artikel 12). Wanneer de e-mail met jouw hulpgids is verzonden, kan jij  de overeenkomst dus niet meer ontbinden.  
10.6. Om een hulpgids te kunnen lezen op jouw mobiele toestel en / of laptop en /  of computer, moet je natuurlijk wel beschikken over de juiste software. Jij moet er  zelf voor zorgen dat deze software beschikbaar is en ook daadwerkelijk correct  functioneert. Jezelf Voor Elkaar geeft hier geen (aanvullend) advies over.  

11 – Het boek

11.1. Jezelf Voor Elkaar verkoopt naast digitale producten, ook een fysiek product in  de online shop, namelijk het boek “Nieuwe start na je scheiding”.
11.2. Jij hebt als consument het recht om binnen een termijn van 14 dagen, zonder  opgave van redenen, de overeenkomst te herroepen. Deze termijn verstrijkt 14  dagen na de dag waarop jij, of een door jou aangewezen derde, het boek in bezit  hebt gekregen. 
11.3. Indien je als consument de overeenkomst wil ontbinden, kan je een  ondubbelzinnige verklaring sturen (je kan bijvoorbeeld mailen naar  yvonne@jezelfvoorelkaar.nl, of op een andere manier contact opnemen). Een  andere optie is dat je gebruik maakt van dit herroepingsformulier, maar dat is niet  verplicht.  
11.4. Als plaats van levering gebruikt Jezelf Voor Elkaar het adres dat jij aan haar kenbaar hebt gemaakt. Nadat jouw bestelling door Jezelf Voor Elkaar is verwerkt,  zal de bestelling zo snel mogelijk, maar in ieder geval binnen een termijn van  maximaal 30 dagen worden geleverd. Producten worden geleverd via de normale  post. 
11.5. Het risico van beschadiging en / of vermissing van producten berust bij Jezelf  Voor Elkaar tot het moment van levering aan jou.

12 – Verval van het herroepingsrecht

12.1. In het geval van een overeenkomst voor de levering van diensten vervalt het  herroepingsrecht wanneer Jezelf Voor Elkaar de dienst volledig heeft geleverd en  pas met de uitvoering van de dienst is begonnen, nadat jij jouw uitdrukkelijke  toestemming hebt gegeven en tegelijkertijd hebt bevestigd dat jij je ervan bewust  bent dat je jouw herroepingsrecht zou verliezen, indien Jezelf Voor Elkaar de  overeenkomst volledig zou hebben uitgevoerd. 
12.2. In het geval van een overeenkomst voor de levering van digitale inhoud die  niet op een fysieke gegevensdrager is opgeslagen, vervalt het herroepingsrecht  wanneer Jezelf Voor Elkaar met de uitvoering van de overeenkomst is begonnen  nadat jij jouw uitdrukkelijke toestemming hebt gegeven en tegelijkertijd hebt bevestigd dat jij ervan op de hoogte was dat jij jouw herroepingsrecht zou  verliezen, zodra Jezelf Voor Elkaar met de uitvoering van de overeenkomst was  begonnen.  

13 – Jouw investering, incasso 

13.1. Jezelf Voor Elkaar biedt de volgende betaalmethoden aan: 

    • Voor diensten of producten die direct via de online shop aangeschaft  kunnen worden, zijn de volgende betaalwijzen beschikbaar: iDEAL, SEPA,  Creditcard, Belfius Direct Net, KBC/CBC, Bancontact en Bankoverdracht. De  betalingsverwerking verloopt via de Payment Service Provider Mollie. Ditbetekent dat Jezelf Voor Elkaar noodzakelijke (persoons)gegevens, zoals  betaalgegevens, deelt met Mollie. Jij begrijpt en accepteert dit.  ● Individuele coaching: betaling voor een individuele sessie kan worden  gedaan door middel van een bankoverschrijving of door middel van een  betaallink via Mollie. Betaling in contanten is niet mogelijk. 

13.2. Indien je een factuur ontvangt, betreft dit een elektronische factuur. De  betalingstermijn van de factuur is 30 dagen.  
13.3. Indien jij niet tijdig aan jouw betalingsverplichtingen voldoet (bijvoorbeeld als  gevolg van stornering) zal Jezelf Voor Elkaar jou eerst op de hoogte stellen van de  te late betaling en je een extra termijn van 14 dagen gunnen om alsnog aan jouw  betalingsverplichtingen te voldoen. Indien jij niet binnen deze extra termijn aan  jouw betalingsverplichtingen voldoet, is Jezelf Voor Elkaar gerechtigd over het nog  verschuldigde bedrag de wettelijke rente in rekening te brengen alsmede de  buitengerechtelijke incassokosten die dit met zich meebrengt. Deze  incassokosten zullen maximaal bedragen: 15% van de openstaande bedragen tot  € 2.500,= 10% van de daaropvolgende € 2.500,= en 5% van de daarop volgende € 5.000,=, met een minimum van € 40,=. Jezelf Voor Elkaar kan afwijken van de  genoemde bedragen en percentages indien dit in jouw voordeel is. 
13.4. Jezelf Voor Elkaar heeft het recht tussentijds te factureren. 
13.5. Jezelf Voor Elkaar heeft het recht haar tarieven te wijzigen. Dit zal Jezelf Voor  Elkaar uiterlijk twee weken voordat de wijziging ingaat, aan je laten weten. Indien  de prijs binnen drie maanden na het sluiten van de overeenkomst wordt  verhoogd, heb je het recht de overeenkomst te ontbinden.  

14 – Heb je een klacht?

14.1. Het kan natuurlijk gebeuren dat je niet tevreden bent over de (digitale)  producten en / of diensten van Jezelf Voor Klaar. Je kan dan een klacht indienen.  Wees je er wel van bewust dat je een klacht moeten indienen binnen een redelijke  termijn nadat je het gebrek hebt geconstateerd. Klaag je niet op tijd? Dan vervalt  je klachtrecht.  
14.2. Je ontvangt binnen 7 dagen (gerekend vanaf de datum van ontvangst van  de klacht) een reactie op jouw klacht. 
14.3. Als Jezelf Voor Elkaar een klacht gegrond acht, zal Jezelf Voor Elkaar zo snel  mogelijk met een redelijke oplossing komen.  
14.4. De EU-Commissie biedt een platform voor buitengerechtelijke  geschillenbeslechting. Dit platform geeft jou als consument de mogelijkheid om  een geschil in verband met jouw online bestelling buitengerechtelijk te  beslechten. Jij – als consument – kan via het ODR-platform een geschil  voorleggen aan de geschillencommissies. Klik hier om jouw klacht in te dienen. 

15 – Beperking van aansprakelijkheid 

15.1. Is Jezelf Voor Elkaar haar afspraken uit de overeenkomst niet nagekomen?  Dan is het goed om je ervan bewust te zijn dat de aansprakelijkheid van Jezelf  Voor Elkaar beperkt is op de wijze zoals in dit artikel aangegeven (voor zover de  wet dat toestaat).  
15.2. De aansprakelijkheid van Jezelf Voor Elkaar voor eventuele schade als gevolg  van een onrechtmatige daad, een toerekenbare tekortkoming in de nakoming  van de overeenkomst of anderszins, is uitgesloten (tenzij anders bepaald in deze  voorwaarden).  
15.3. Indirecte schade (zoals reputatieschade, gevolgschade, gederfde winst of  gemiste besparingen) komt nooit voor rekening van Jezelf Voor Elkaar. 
15.4. De eventuele aansprakelijkheid van Jezelf Voor Elkaar is te allen tijde beperkt  tot de aankoopprijs, met een maximum van € 500,-. Deze beperkingen van de  aansprakelijkheid van Jezelf Voor Elkaar vervallen indien er sprake is van opzet of  bewuste roekeloosheid aan zijde van Jezelf Voor Elkaar. 
15.5. Iedere vordering en / of claim, verjaart jegens Jezelf Voor Elkaar binnen 12  maanden nadat de overeenkomst tot een einde is gekomen. 
15.6. Jij blijft altijd zelf verantwoordelijk voor de keuzes en toepassingen van het  door Jezelf voor Elkaar gegeven advies. 

16 – Intellectueel eigendom

16.1. Het auteursrecht (en eventuele andere rechten van intellectueel eigendom)  op het (coachings)materiaal dat jij van Jezelf Voor Elkaar krijgt, berust bij Jezelf  Voor Elkaar, of haar licentiegevers.  
16.2. Al het materiaal dat jij van Jezelf Voor Elkaar krijgt (zoals boeken, hulpgidsen,  enzovoorts), is alleen bedoeld voor jouw eigen gebruik. Het is dan ook niet de  bedoeling dat jij dit materiaal zonder de toestemming van Jezelf voor Elkaar  (verder) openbaarmaakt en / of verveelvoudigt.  
16.3. Jezelf Voor Elkaar mag ervoor kiezen om bepaalde technische maatregelen  te nemen om ervoor te zorgen dat haar intellectuele eigendom goed wordt  beschermd. Het is jou niet toegestaan om deze beveiliging, op welke manier dan  ook, te omzeilen, dan wel te (doen laten) verwijderen.  

17 – Wijzigen van de voorwaarden 

17.1. Jezelf Voor Elkaar heeft het recht om deze algemene voorwaarden eenzijdig  te wijzigen of aan te vullen. Jezelf Voor Elkaar informeert jou minimaal twee weken  van tevoren over de wijziging en de ingangsdatum daarvan (tenzij het een kleine  wijziging betreft). Als het een ingrijpende wijziging betreft, heb jij het recht om de  (bestaande) overeenkomst te ontbinden.  

18 – Tot slot 

18.1. Het is niet de bedoeling dat jij jouw rechten en plichten (die voortvloeien uit  onze overeenkomst) zonder toestemming van Jezelf Voor Elkaar aan een derde  overdraagt.  
18.2. Is er een conflict ontstaan? Dan doen we eerst samen onze best om er  onderling uit te komen. Lukt dat niet? Dan is het goed om te weten dat de  rechtbank Den Haag exclusief bevoegd is om van ons geschil kennis te nemen.  Binnen een (1) maand nadat Jezelf Voor Elkaar zich schriftelijk op de bevoegdheid  van de rechtbank Den Haag heeft beroepen, heb jij de de mogelijkheid om te kiezen voor de volgens de wet bevoegde rechter, ter beslechting van ons geschil. 
18.3. Op onze overeenkomst(en) en deze algemene voorwaarden is bij uitsluiting  het Nederlands recht van toepassing. 
18.4. Mocht de bevoegde rechter van mening zijn dat een bepaling uit deze  algemene voorwaarden toch niet helemaal door de beugel kan (in juridische  termen: de rechter vernietigt een bepaling of geeft aan dat deze nietig is), dan zal  de rest van deze algemene voorwaarden gewoon geldig blijven.
18.5. Jezelf Voor Elkaar neemt altijd een inspanningsverplichting op zich en zal de  overeenkomst naar beste inzicht en vermogen, overeenkomstig de eisen van  goed vakmanschap, uitvoeren.