Privacyverklaring Jezelf voor Elkaar beheerd door Yvonne Soons

Bij het verlenen van diensten omdat u mijn website bezoekt of in mijn coachpraktijk komt,gaat u akkoord met het privacy- en cookiebeleid. U laat dan persoonlijke gegevens achter. Om u te informeren hoe ik met uw persoonsgegevens omga, is deze privacyverklaring opgesteld.

Ik doe er alles aan om uw gegevens te beschermen.

Dit betekent onder meer dat wij:
– zorgvuldig omgaan met uw persoonlijke gegevens,
– er voor zorgen dat onbevoegden geen toegang hebben tot uw gegevens

Yvonne Soons streeft er naar dat persoonlijke gegevens van klanten en bezoekers met de grootst mogelijke zorgvuldigheid behandeld en beveiligd worden. Yvonne Soons houdt zich dan ook aan de eisen die de Algemene Verordening Gegevensbescherming en overige privacywetgeving stellen.

Contactgegevens
De persoonsgegevens worden verwerkt door:

Yvonne Soons, handelend onder Jezelf voor Elkaar
Ingeschreven bij KvK Den Haag met KvK nummer 65190114

Kranenburgweg 142,
2583 ER Den Haag
06- 53414166
Yvonne@jezelfvoorelkaar.nl

Verkrijgen van persoonsgegevens
Indien u gebruik maakt van onze diensten verstrekt u ons uw persoonsgegevens om u deze diensten te kunnen verlenen. Dat kan bijvoorbeeld tijdens een gesprek, via mijn website, via email, telefonisch of op andere wijze. Ook kan het voorkomen dat wij uw persoonsgegevens verkrijgen via derden in het kader van een coachtraject.

Persoonsgegevens
Wij verwerken de volgende categorieën van persoonsgegevens:
● NAW-gegevens
● Contactgegevens, zoals e-mailadres en telefoonnummers
● Bankrekening
● Geboortedatum
● Geslacht
● Interessegebieden
● Gespreksverslagen
● Inhoud van communicatie
● IP-adres

Doeleinden
Wij verwerken deze persoonsgegevens voor diverse doeleinden, zoals:
● Het onderhouden van contact;
● Het bieden van een persoonlijk coachtraject;
● Een goede en efficiënte dienstverlening;
● Om gekochte diensten/producten te kunnen leveren;
● Beheer van het cliëntenbestand;
● Het verrichten van administratieve handelingen, zoals planning;
● Verbetering van de dienstverlening;
● Rapporteren en analyseren voor verantwoording aan opdrachtgevers en de verbetering van de dienstverlening;
● Facturering en administratie
● Innen van gelden en het nemen van incassomaatregelen;
● Marketing;
● Nakoming van wettelijke verplichtingen;
● Het voeren van geschillen;

Grondslagen
Verwerking van persoonsgegevens wordt enkel gedaan met uw toestemming (artikel 6 lid 1 sub a Avg). Gegeven toestemming kan altijd worden ingetrokken. Verwerking van deze gegevens is noodzakelijk om te voldoen aan een wettelijke plicht, voor het uitvoeren van een overeenkomst of voor het gerechtvaardigd belang van Jezelf voor Elkaar: realisatie van de doelstellingen van Jezelf voor Elkaar.

Bewaartermijn
Jezelf voor Elkaar bewaart persoonsgegevens niet langer dan noodzakelijk voor het doel waarvoor deze zijn verstrekt dan wel op grond van de wet is vereist.

Beveiliging van uw persoonsgegevens
Jezelf voor Elkaar past technische en organisatorische maatregelen toe om uw persoonsgegevens te beveiligen tegen verlies of tegen onrechtmatige verwerking. In dat kader zijn diverse maatregelen genomen waaronder encryptie van persoonsgegevens, versleutelde communicatie en behandeling van de persoonsgegevens als zijnde vertrouwelijk. De website van Jezelf voor Elkaar is daarbij voorzien van een geldig SSL certificaat waarvan het gebruik wordt afgedwongen.

Verstrekking aan derden
Jezelf voor Elkaar schakelt soms andere personen of organisaties in voor ondersteuning bij de realisatie van doelstellingen, noodzakelijk voor de ontwikkeling van Jezelf voor Elkaar. Bijvoorbeeld het website beheer. In sommige gevallen betekent dit dat een derde toegang krijgt tot uw persoonsgegevens. Indien dit het geval is wordt er een verwerkersovereenkomst opgesteld en getekend waarin is vastgelegd dat de verwerker ten alle tijden handelt in lijn met de bepalingen in deze privacy verklaring en de AVG. Toegang tot persoonsgegevens wordt onmiddellijk ontzegd vanaf het moment dat de verwerker niet meer namens Jezelf voor Elkaar handelt.

Cookieverklaring
Jezelf voor Elkaar maakt op deze website alleen gebruik van analytische en functionele cookies. Cookies zijn kleine bestanden die een website op het apparaat van een bezoeker plaatst, bijvoorbeeld op een computer, telefoon of tablet. Met cookies kan informatie worden opgeslagen over het websitebezoek of over (het apparaat) van de gebruiker om zo de gebruikerservaring van bezoekers van de website te optimaliseren.
Jezelf voor Elkaar maakt gebruik van Google Analytics om het bezoek aan de website te monitoren, met het doel de website waar mogelijk te verbeteren en aan te passen. Jezelf voor Elkaar heeft Google Analytics in lijn met de handleiding van de Autoriteit Persoonsgegevens privacy vriendelijk ingesteld (“Handleiding privacy vriendelijk instellen Google Analytics van de Autoriteit Persoonsgegevens”), met als gevolg dat Google zelf, ook uw surfgedrag, niet kan herleiden tot u als persoon.
Voor het gebruik van deze cookies is geen toestemming vanuit de cookiewet vereist. Met het aanpassen van de instellingen van uw browser kunt u ervoor kiezen om alle cookies te accepteren, om op de hoogte te worden gebracht wanneer een cookie wordt geplaatst of om alle cookies te weigeren. Raadpleeg hiervoor de handleiding van uw browser. Meer informatie over cookies kunt u vinden op de website van ConsuWijzer.

Uw rechten
U heeft het recht om ons een verzoek te doen tot inzage van uw persoonsgegevens. Na ontvangst van uw verzoek ontvangt u binnen 1 maand een overzicht van uw persoonsgegevens. U kunt altijd verzoeken om uw gegevens aan te passen, aan te vullen, te verwijderen of af te schermen.

Ook kunt u ons verzoeken om overdracht van uw persoonsgegevens of kunt u bezwaar aantekenen tegen de verwerking van uw persoonsgegevens.

Vragen over deze privacyverklaring of een verzoek over de verwerking van uw persoonsgegevens kunt u sturen naar:

Yvonne Soons
Yvonne@jezelfvoorelkaar.nl

Als u een klacht heeft over de verwerking van uw persoonsgegevens laat dit dan vooral aan ons weten. Mocht u er met ons niet samen uitkomen, dan heeft u het recht om een klacht in te dienen bij de privacytoezichthouder, de Autoriteit Persoonsgegevens. U kunt hiervoor contact opnemen met de Autoriteit Persoonsgegevens.

Wijzigingen privacyverklaring
Deze privacyverklaring kan door mij worden aangepast. Nieuwe versies worden altijd op de website gepubliceerd. Wij raden u daarom aan om deze verklaring geregeld te raadplegen, zodat u op de hoogte blijft van wijzigingen.

Deze privacyverklaring is voor het laatst aangepast op 27 oktober 2020

Scroll naar top